Teixits Vicens: artesania textil, art i decoració a Mallorca

Català | Español | English | Deutsch

Des de 1854, artesania textil, art i decoració
Fabricació pròpia de teixits artesans, llengües mallorquines, tapisseries, roba de taula, cortinatges, antiguitats...

Rotonda de Can Berenguer s/n. Pollença, Mallorca (Illes Balears)
Telèfon: (+34) 971 530 450

Termes i condicions

Acceptau que la venda de tots els productes presentats al lloc web www.teixitsvicens.com està subjecta a les condicions generals que s’exposen a continuació. Us agrairem que llegiu atentament les presents condicions, ja que seran aplicables a la vostra comanda mitjançant la nostra botiga en línia. Si teniu alguna pregunta relacionada amb aquestes condicions us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a teixitsvicens@teixitsvicens.com.

 • 1. Identificació. TEIXITS VICENS, marca registrada de GALERIES VICENS SAU societat espanyola amb domicili a la Rotonda de Can Berenguer, Pollença, Mallorca (07460 – Illes Balears), inscrita en el Registre Mercantil de Palma, foli 93, tom 620, llibre 536 secció 3a full 13744, inscripció primera i número d’identificació fiscal A -07.210.263. Les nostres dades de contacte són: telèfon (+34) 971 53 44 42 i adreça electrònica teixitsvicens@teixitsvicens.com.
 • 2. Àmbit d’aplicació. Les presents condicions són aplicables a totes les comandes cursades a través del web www.teixitsvicens.com, d’aquesta manera, fer una comanda suposa l’acceptació per part vostra de les presents condicions i de la política de privacitat disponible al nostre web, constitueixen l’acord íntegre existent entre vós com a adquirent i TEIXITS VICENS i substitueixen qualsevol altre acord anterior. TEIXITS VICENS es reserva la facultat de modificar aquestes condicions en qualsevol moment, amb la finalitat d’adaptar-les a circumstàncies legals, econòmiques o operatives. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu i entraran en vigor una vegada publicades.
 • 3. Informació dels productes. Podreu adquirir dos tipus de productes: productes acabats (teles, productes de decoració, mobiliari, peces de vestir o qualssevol altres que TEIXITS VICENS posi a la venda que es trobin en estoc per ser adquirits sense possibilitat d’adaptació o personalització per part dels usuaris) i productes personalitzats (productes fabricats a mida amb diferents opcions de teles, entapissats, acabats i dimensions, entre d’altres, en atenció a la personalització i encàrrecs requerits pels clients). Tots dos productes poden tenir diferents condicions de venda, devolució, despeses i terminis, que estaran especificades al llarg de les presents condicions o que es comunicaran amb caràcter previ a la seva contractació. TEIXITS VICENS no té l’obligació d’acceptar qualsevol comanda. TEIXITS VICENS posa tots els mitjans al seu abast per garantir la correspondència fidel entre els productes i els presentats en el nostre web, si bé es poden produir petites variacions a causa del seu caràcter artesanal o de les peticions dels clients i sobre les quals no es pot exigir cap responsabilitat. Acceptau que, atès que es tracta de productes artesanals, hi haurà possibles variacions, les quals seran acceptades com a part de l’aparença individual dels productes. Les cures específiques de cada producte consten al web.
 • 4. Confirmació de la comanda. Les comandes efectuades a través del web estan subjectes a l’acceptació de TEIXITS VICENS si es tracte de Productes personalitzats, atès que es tracta de productes totalment artesanals i la fabricació dels quals requereix d’un temps substancial. En els demés casos, TEIXITS VICENS confirmarà la recepció de la vostra comanda a través de l’adreça de correu electrònic facilitada durant el procés de compra en un termini màxim de 24 hores. En cas de que excepcionalment TEIXITS VICENS no pugui confirmar una comanda, TEIXITS VICENS informarà l’usuari sobre aquestes circumstàncies i si el pagament ja s’ha efectuat li serà reemborsat mitjançant l’abonament a la targeta de crèdit o al compte corrent. L’usuari podrà sol·licitar més informació sobre la disponibilitat dels productes a través de l’adreça electrònica de contacte facilitada.
 • 5. Preu i despeses d’enviament. Les despeses d’enviament, correspondran al país que heu seleccionat com a destinació, variaran en funció de la grandària, pes i característiques dels productes i us seran comunicades en fer la comanda, també si l’enviament és gratuït. Les despeses d’enviament indicades inclouen imposts, despeses de transport, embalatge i assegurança però no inclouen, en el seu cas, la retirada de mobles ni el seu muntatge.
  El preu del productes inclou els imposts, però no aranzels o despatxos de duanes, si escau, que seran pagats en destinació pel receptor dels productes.
  El preu dels productes i les despeses d’enviament poden ser modificats sense necessitat d’avís previ, si bé se us facturarà segons el preu vigent en el moment de fer la comanda.
 • 6. Formes de pagament. El pagament s’efectuarà en el moment de fer la comanda mitjançant targeta de crèdit, PayPal o transferència bancària.
 • 7. Lliurament. Sense perjudici del que estableix l’apartat 4 respecte de la disponibilitat dels productes, el termini de lliurament serà el que es comuniqui un cop feta la comanda en el cas de productes personalitzats i en un màxim d’una setmana des de la realització de la comanda en el cas del productes acabats. En cas que no us puguin localitzar en la vostra adreça, el servei de missatgeria us contactarà en el número de telèfon que hàgiu proporcionat. Si així i tot no us poden localitzar, per tornar-vos a trametre el producte haureu de pagar els costs de reenviament corresponents.
 • 8. Transmissió del risc. TEIXITS VICENS assumirà el risc de pèrdua o dany sobre els productes fins que el client els rebi, llevat dels casos en què no hagin estat rebuts per motius aliens a TEIXITS VICENS. Els productes adquirits passaran a ser de la vostra propietat quan els hàgiu rebut i abonat en la seva totalitat.
 • 9. Dret de desistiment. Podreu desistir del contracte en qualsevol moment dins el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què hàgiu rebut la vostra comanda si sou un consumidor. En aquest cas, se us reemborsaran tots els pagaments que hàgim rebut de la vostra part , tot i que us haureu de fer càrrec dels costs de devolució. Podreu acreditar l’exercici del dret de desistiment dins el termini indicat mitjançant un correu electrònic a teixitsvicens@teixitsvicens.com i el nostre departament d’atenció al client us contactarà per informar-vos de com procedir a la devolució dels productes en el nostre domicili, Rotonda de Can Berenguer, Pollença, Mallorca (07460 – Illes Balears). No es farà cap reemborsament si es tracta d’un producte personalitzat, si ha estat usat més enllà de la seva mera obertura, si no està en les mateixes condicions en què es va lliurar o si ha patit algun dany. Fins que es rebi l’article al nostre domicili està sota la vostra responsabilitat, per la qual cosa us recomanam que ens l’envieu per missatger o correu certificat i que conserveu el comprovant d’enviament. Després d’examinar l’article, se us informarà de si teniu dret a la devolució, la qual, si escau, s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 14 dies naturals des de la data en què ens comunicàreu la vostra intenció de desistir si ja s’han rebut els productes. El reemborsament s’efectuarà sempre amb el mateix mitjà de pagament que utilitzàreu per pagar la compra. Podeu utilitzar aquest model de desistiment, tot i que no és obligatori: “Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda de l’article següent: demanat dia/rebut dia; nom del consumidor; DNI del consumidor; adreça del consumidor; signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper); data”.
 • 10. Conformitat dels productes. La qualitat és una prioritat per a TEIXITS VICENS, de manera que s’admetrà la devolució de qualsevol producte que presenti algun defecte d’acord amb el que estableix la legislació aplicable. En el cas de que així, s’estableixi legalment, El termini de garantia és de dos anys des del lliurament del producte. Excepte prova en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat. Així, en els casos en què considereu que en el moment del lliurament els productes no s’ajusten al que estipula el contracte, us haureu de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata mitjançant la nostra adreça postal o l’adreça electrònica teixitsvicens@teixitsvicens.com on us comunicarem el procediment a seguir per fer la devolució de la mercaderia. S’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per qualsevol mitjà prenent en consideració que es tracta de productes artesanals, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fundadament esperables. Les garanties legals dels productes no seran vàlides si es produeixen danys a causa d’un tracte incorrecte del producte o una manca de manteniment contrari a les seves instruccions d’ús. En cursar les comandes de “productes personalitzats” TEIXITS VICENS es basarà en l’exactitud dels vostres requeriments i no es farà responsable de les imprecisions en què puguin incórrer.
 • 11. Responsabilitat. Excepte en aquells supòsits en què legalment es limiti l’exclusió de responsabilitat -per exemple, si sou consumidors-, la responsabilitat de TEIXITS VICENS amb relació a qualsevol producte adquirit estarà limitada estrictament al preu de compra dels productes. El compliment per part de TEIXITS VICENS de la totalitat o de part de les seves obligacions serà suspès en el cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que n’impedeixi o retardi el compliment. En aquest cas, TEIXITS VICENS informarà el client de la situació i de la data en què podrà complir de nou amb les seves obligacions.
 • 12. Propietat intel·lectual i industrial. Els productes de TEIXITS VICENS estan protegits per la propietat intel·lectual i industrial, fet pel qual no està autoritzada la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per tercers.
 • 13. Legislació aplicable. Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Mallorca, excepte en aquells supòsits en què legalment no sigui possible.
 • 14. Resolució extrajudicial de conflictes en línia. Com a consumidor, si teniu qualsevol queixa o reclamació podeu dirigir-vos- a la següent adreça de correu electrònic: teixitsvicens@teixitsvicens.com. A més, en el cas de que hi hagi adquirit un article de manera online a través de la nostra pàgina web i consideri que els seus drets han estat vulnerats, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, l’informem que té dret a acudir a un procediment de resolució alternativa de conflictes en línia en matèria de consum. Podreu sol·licitar aquest procediment en la plataforma que trobarà en la següent adreça: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=es. L’ús de la plataforma en línia no és necessari ni obligatori. Per tant, els consumidors són lliures de fer valer les seves reclamacions sense usar prèviament la plataforma.
 • 15. Protecció de dades. TEIXITS VICENS compleix el nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea UE 2016/679. En compliment del que estableix l’article 14 de Reglament europeu 679/2016 de protecció de dades, us informam que les dades personals obtingudes són incorporades a un tractament de dades de què és responsable GALERIES VICENS, SAU Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades, podeu consultar al nostre web l’apartat de Política de privacitat.
 • 16. Llengües. Aquestes condicions es troben traduïdes al català, anglès i alemany.